Vilnius travel service.
lt en ru pl de
O Litwie » O Litwie

LITWA
(Republika Litewska)
Stolica: Wilno
Waluta: lit (LTL), 1LTL = 100 centów;

Język urzędowy: litewski
Inne języki: polski, rosyjski

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Litwy nie dłużej niż 3 miesiące wciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, bez obowiązku legalizowania pobytu. Poszukujący pracy lub zamierzający podjąć działal-
ność mogą przedłużyć pobyt o kolejne 3 miesiące. Jeżeli jednak zamierzają rozpocząć pracę lub inną legalną działalność albo zamieszkać na terenie Litwy dłużej, są obowiązani do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Wnioski można składać w litewskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym, bądź też w urzędzie migracyjnym właściwego komisariatu policji, w sytuacji, gdy obywatel RP przebywa legalnie na terytorium RL. Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wcześniejszego uzyskania zezwolenia na zatrudnienie. Zezwolenie na pobyt czasowy wydaje się: zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (na czas obowiązywania tejże umowy, jednak nie dłużej niż na 5 lat), zajmującym się działalnością komercyjno-gospodarczą (na 5 lat), świadczącym usługi (na okres świadczenia usług, lecz nie dłuższy niż 5 lat), korzystającym z usług (na okres korzystania z usług, lecz nie dłuższy niż 5 lat), mieszkającym na Litwie i mającym legalne źródło utrzymania (na 5 lat), podejmującym naukę w placówce oświatowej (na 12 miesięcy). Zezwolenie na pobyt stały wydaje się, jeżeli obywatel RP mieszkał na Litwie legalnie w ciągu ostatnich pięciu lat.

PRZEPISY CELNE. Zgodnie z normą unijną obywatele RP wyjeżdżający z Litwy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów, pod warunkiem że są one przeznaczone do użytku osobistego, nie podlegają sprzedaży i nie przekraczają unijnych limitów.

PRZEPISY PRAWNE. Za posiadanie narkotyków bez zamiaru sprzedaży grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech lub kara grzywny. Za produkcję, posiadanie i przewóz narkotyków w celach sprzedaży grozi kara pozbawienia wolności od lat pięciu do lat dziesięciu. Produkcja i sprzedaż szczególnie mocnych narkotyków zagrożona jest karą pozbawienia wolności od ośmiu do piętnastu lat.

MELDUNEK. Obowiązek zdeklarowania miejsca zamieszkania (meldunku) przez obywateli RP jest konieczny, jeżeli zamierzają oni zamieszać na terenie Litwy przez czas dłuższy niż 183 dni w ciągu roku, a także w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub wyjazdu z Litwy na okres przekraczający 6 miesięcy. Meldunku dokonuje się w urzędzie migracyjnym terytorialnego komisariatu policji w ciągu 7 dni roboczych po przybyciu na Litwę.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Obywatele RP opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (formularze serii E-100). W przypadku wyjazdu turystycznego jest to druk E-111. Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Na Litwie nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Od 1 maja 2004 r. "zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wyjeździe samochodem do krajów UE i EOG. Nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Cudzoziemcy wjeżdżający na terytorium Litwy nie są już obowiązani do wykupu litewskiego ubezpieczenia OC. Na Litwie w przypadku kolizji samochodowej niezbędne jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, gdyż sporządzenie protokołu policyjnego jest warunkiem wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Oświadczenie złożone przez sprawcę kolizji, że doszło do niej z jego winy, nie stanowi podstawy do wypłaty odszkodowania. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach, mocowanych na tylnym siedzeniu pojazdu. Dzieci do lat dwunastu mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Od 1 września do 1 kwietnia obowiązuje używanie świateł mijania. Od 10 listopada do 1 kwietnia obowiązuje używanie opon zimowych. Dopuszczalna prędkość maksymalna w terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza nim 90-100 km/godz., na autostradzie 130 km/ godz. (w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia - 110 km/godz.). Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to 0,40 promila.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Jest możliwość, zwłaszcza w większych miejscowościach, korzystania z bankomatów i opłacania należności za pomocą powszechnie akceptowanych kart płatniczych.